เกี่ยวกับ เคทิส ไบโอเอทานอล

บริษัท เคทิส ไบโอทานอล จำกัด เป็นบริษัทในกลุ่มบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนลชูการ์คอร์ปอเรชั่นจำกัด(มหาชน)ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ประเทศไทยหันมาใช้ผลผลิตและผลพลอยได้ทางการเกษตร ในการผลิตพลังงานชีวภาพหรือเอทานอลเพื่อทดแทนการนำเข้าสารเพิ่มออกเทนในน้ำมันเบนซินโดยบริษัทฯได้เริ่มทำการก่อสร้างเมื่อปีพ.ศ.2547มีกำลังการผลิตแอลกอฮอล์200,000ลิตรต่อวันและใช้กากน้ำตาล(Molasses)ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จากบริษัทในกลุ่มบริษัทเกษตรไทยอินเตอร์เนชั่นแนลชูการ์คอร์ปอเรชั่นจำกัด(มหาชน)เป็นวัตถุดิบปี2552ได้รับอนุญาตให้ขยายกำลังการผลิตเป็น230,000 ลิตรต่อวัน

เพิ่มเติม