...

เกี่ยวกับ เคทิส ไบโอเอทานอล

 

ประวัติบริษัท

  • บริษัท เคทิสไบโอทานอล จำกัด เป็นบริษัทในกลุ่มบริษัท เกษตรไทยอินเตอร์เนชั่นแนลชูการ์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ประเทศไทยหัน มาใช้ผลผลิตและผลพลอยได้ทางการเกษตรในการผลิตพลังงานชีวภาพหรือเอทานอลเพื่อทดแทนการนำเข้าสารเพิ่มออกเทนในน้ำมันเบนซินโดยบริษัทฯได้เริ่มทำการก่อสร้างเมื่อปีพ.ศ.2547มีกำลังการผลิตแอลกอฮอล์200,000ลิตรต่อวันและใช้กากน้ำตาล(Molasses)ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จากบริษัทในกลุ่มบริษัทเกษตรไทยอินเตอร์เนชั่นแนลชูการ์คอร์ปอเรชั่นจำกัด(มหาชน)เป็นวัตถุดิบปี2552ได้รับอนุญาตให้ขยายกำลังการผลิตเป็น230,000ลิตรต่อวัน

วิสัยทัศน์

  • เคทิสไบโอเอทานอลมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้ได้ปริมาณคุณภาพที่ได้มาตรฐานโลกเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าพัฒนาระบบการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้องค์กรเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมทรัพยากรมนุษย์และสังคมไทยเป็นสำคัญ

พันธกิจ

  • เคทิสไบโอเอทานอลมุ่งมั่นพัฒนาสู่การเป็นองค์กรที่สามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานด้วยคุณภาพมาตรฐานโลกโดยนำเอาเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาผสมผสานกับทรัพยากรมนุษย์อย่างกลมกลืนทั้งนี้เพื่อบรรลุประโยชน์ที่ดีอย่างสมดุลต่อลูกค้าผู้ถือหุ้นพลังงานสังคมและประเทศชาติ