รูปภาพกิจกรรม

งานกีฬาสี KTIS Bio Games 2019

รูปภาพข่าวประชาสัมพันธ์

ให้ความรู้เกี่ยวกับกลุ่มอุตสาหกรรม KTIS และมุมมองเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเชื่อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพในอนาคต

รูปภาพโรงาน KTBE