...

ผลิตภัณฑ์หลัก

หน้าหลัก/ผลิตภัณฑ์หลัก/เอทานอล

 

ผลิตภัณฑ์หลัก ผลิตภัณฑ์เอทานอลที่ได้มี 3 เกรด ได้แก่

1.Industrial alcohol (95.5% V/V)

2Fuel alcohol (99.85% V/V)

 

ผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้

1. Technical alcohol

2. Fertilizer

3. Fusel oil

เอทานอล

  • ผลิตภัณฑ์เอทานอลของบริษัทเคทิสไบโอเอทานอลทำจากวัตถุดิบโมลาส(กากน้ำตาล)สามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทได้แก่เอทานอลเกรดอุตสาหกรรมและเอทานอลเกรดเชื้อเพลิง

เอทานอลเกรดอุตสาหกรรม (Industrial Alcohol)

  • เอทานอลเกรดอุตสาหกรรมเป็นเอทานอลที่มีความบริสุทธิ์ร้อยละ 95.5 สามารถนำไปเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การผลิตสารเคมี

เอทานอลเกรดเชื้อเพลิง (Fuel Alcohol)

  • เอทานอลเกรดเชื้อเพลิงเป็นเอทานอลที่มีความบริสุทธิ์ร้อยละ95.5เกิดจากการนำเอทานอลที่มีความบริสุทธิ์ร้อยละ95.5ไปผ่านกระบวนการแยกน้ำออกเหมาะสำหรับการทำเป็นเชื้อเพลิงเป็นพลังงานทางเลือกทดแทนการใช้น้ำมันเบนซินเช่นนำไปผสมกับน้ำมันเบนซินในอัตราส่วนของเอทานอลร้อยละ10และน้ำมันเบนซินอีกร้อยละ90เรียกว่า"แก๊สโซฮอลล์"การผสมเอทานอลในน้ำมันเบนซีนนอกจากจะทำให้ประหยัดเงินตราของประเทศชาติในการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วเอทานอลยังทำให้เครื่องยนต์สะอาดขึ้นเนื่องจากการเผาไหม้ภายในห้องเครื่องสมบูรณ์ทำให้มลพิษในอากาศลดลงกว่าการใช้น้ำมันเบนซิน