...

กระบวนการผลิต

 

กระบวนการหมัก

  • สายพันธ์ยีสต์ที่ใช้ในการหมักคือSaccharomycescerevisiaeเป็นสายพันธ์ที่มีคุณภาพสูงจากประเทศอินเดียทำการเพาะเลี้ยงและขยายจำนวนให้พอก่อนส่งเข้าถังหมักโมลาสที่เจอจางแล้วจะถูกป้อนเข้าสู่ถังหมักผ่านกระบวนการหมักแบบต่อเนื่อง(ContinuousFermentation)โดยถังหมักจำนวน6ถังยีสต์จะเปลี่ยนน้ำตาลกลูโคสในกากน้ำตาลให้เป็นเอทานอลน้ำหมัก(Fermentedwash)ที่ได้จากกระบวนการหมักจะมีเปอเซนต์แอลกอฮอล์ประมาณ1011%V/V

กระบวนการกลั่น

  • น้ำหมัก จะถูกส่งเข้าหอกลั่นซึ่งมีจำนวน 6 หอ เพื่อผลิต แอลกอฮอล์เกรดอุตสาหกรรมและเกรดเครื่องดื่ม

กระบวนการแยกน้ำ

  • ขั้นตอนนี้เป็นการกำจัดน้ำออกจากแอลกอฮอล์95%เพื่อที่จะให้ได้เอทานอลที่มีความบริสุทธิ์สูงที่99.8%โดยการนำมาผ่านRecoverycolumnและMolecularsieveจำนวน2ชุดซึ่งใช้เทคโนโลยีของZeochemประเทศSwitzerland

แหล่งพลังงานและไฟฟ้า

  • พลังงานที่ใช้ในกระบวนการผลิตมาจากหม้อไอน้ำขนาด42ตัน/ชม.แรงดัน34kg/cm2ซึ่งใช้ถ่านหินแบบซัลเฟอร์ต่ำเป็นเชื้อเพลิงและมีตัวดักเขม่า(ESP)เพื่อลดมลพิษทางอากาศไอน้ำจากหม้อไอน้ำจะส่งไปยังเครื่องปั่นไฟ(Turbinegenerator)ขนาด3เมกะวัตต์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจ่ายให้กับโรงงาน

การจัดเก็บและรักษาผลิตภัณฑ์

  • ด้านนโยบายใส่ใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์บริษัทฯมีถังเก็บจำนวน 4 ถังซึ่งเป็นถังสแตนเลสขนาดความจุรวม 12,000,000 ลิตร และมีระบบไนโตรเจนในการรักษาคุณภาพผลิตภันฑ์ก่อนจ่ายให้กับลูกค้า

การควบคุมคุณภาพ

  • มีการตรวจสอบด้านคุณภาพในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การรับกากน้ำตาลจนถึงเอทานอล ผลิตภัณฑ์สุดท้ายก่อนจำหน่ายให้กับลูกค้า