...

ผลิตภัณฑ์หลัก

หน้าหลัก/ผลิตภัณฑ์หลัก/เอทานอล

เอทานอล

เอทานอลที่ได้มี 3 เกรดได้แก

-เกรดอุตสาหกรรม 95.5% V/V (Industrial Alcohol)

-เกรดเชื้อเพลิง 99.85% V/V (Fuel Alcohol)