นายสิริวุทธิ์ เสียมภักดี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินกลุ่ม KTIS

(Group CFO)

นายประพันธ์ ศิริวิริยะกุล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม KTIS

(Group CEO)

ดร.ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม KTIS

(Deputy Group CEO)

นายประเสริฐ ศิริวิริยะกุล

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม KTIS

(Deputy Group CEO)

นายณัฎฐปัญญ์ ศิริวิริยะกุล

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม KTIS

(Deputy Group CEO)

นายอภิชาต นุชประยูร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจชีวภาพ

(CEO –Bio Gass)

นายสมชาย สุวจิตตานนท์

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ –EPPCO

(COO -EPPCO)

นายพิพัฒน์ สุทธิวิเศษศักดิ์

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ –KTBE

(COO -KTBE)