...

 

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม (Environment policy)

 

เพื่อให้บริษัทเคทิสไบโอเอทานอลได้จัดทำคงไว้และดำเนินการในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานISO14001:2015ได้เป็นผลสำเร็จ

บริษัทเคทิส ไบโอเอทานอล จึงประกาศนโยบายสิ่งแวดล้อม เพื่อให้พนักงานทุกระดับดำเนินการดังนี้

1. ใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างประหยัด และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด

2. ปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันมลพิษ

3. ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อกำหนดต่างๆ ของทางราชการเพื่อให้เป็นไปตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมISO14001:2015และสอดคล้องกับปัญหาสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ

4. ป้องกันมลพิษในด้านน้ำเสีย อากาศเสีย และมลพิษในด้านต่างๆ โดยจัดทำเป็นวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และทบทวนอย่างต่อเนื่อง

5. จัดทำเป็นเอกสารนำไปปฏิบัติ คงไว้ และสื่อสารนโยบายสิ่งแวดล้อมให้พนักงานทุกระดับ สังคม และชุมชนได้รับทราบ