...

โครงการในอนาคต
เนื่องจากเอทานอลเป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำ ผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อีกมากมายเช่น

  1. การผลิตอาหารสัตว์ที่มีโปรตีนสูง จาก เซลล์ยีสต์ที่ได้จากกระบวนการหมัก ด้วยเทคโนโลยี Spray Dryer
  2. การผลิตสารไอโซเอมิลแอลกอฮอล์และสารเอมิล อะซิเตท ที่มีความบริสุทธิ์สูงจาก ฟูเซลล์ออยล์ ที่ได้จากกระบวนการกลั่น
  3. การผลิต Acetic acid, Acetaldehyde, Ethyl acetate, Mono Ethylene Glycol จากเอทานอล
  4. การผลิตคาร์บอนไดออกไซด์เหลว (Liquid CO2) จาก CO2 ที่ได้จากกระบวนการหมัก เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมแช่แข็ง  เป็นต้น